مصاحبه ی جناب آقای دکتر خانی مدیر بخش سلامت هوشمند شرکت کاوشکام آسیا با برنامه فناوران