مصاحبه جناب آقای دکتر خانی، مدیر بخش سلامت هوشمند شرکت کاوشکام آسیا، با برنامه فناوران